te huur Elburg, Unit 40 m2 en 45 m2 en dubbele garagebox nieuw!!

Wij verhuren garageboxen  in ’t Harde en Elburg, met en zonder stroom.

Daarnaast verhuren wij opslagunits, werkruimtes met oppervlaktes van 31 en 40 m2 en   45  m2 (inrijhoogte ca 3 mtr./4 mtr met electra) en

opslag/werkruimtes van 40 en 50 m2 (inrijhoogte ca 4 mtr en binnen hoogte van ca 6 mtr  met electra/water).

momenteel alles verhuurd maar u kunt zich aanmelden voor de wachtlijst.

info  velumijbv@gmail.com

Wij verhuren garageboxen op diverse locaties in Elburg en 't Harde
Ruim de helft voorzien van electra.
En opslagunits van 31m2 en 45m2 in Oostendorp.

aanwezig electra.

Interesse meldt u aan , zodat wij u op de wachtlijst kunnen zetten en geef aan wat u zoekt en wat voor tijdvak.

mail aan : velumijbv@gmail.com

Wilt u huren, momenteel kunt u zich alleen registreren als gegadigde  per email.

voor info  bel 0525-682614

Voor de verhuur van woonhuizen in Elburg neem dan contact op met   velumijbv@gmail.com    of 0525-682614

of zie www.woonhuiselburg.nl

speciaal voor opslag , stalling , auto , motor , oldtimer , self storage

aan ’t Straatje te Oostendorp (naast Gardenbroek) gem. Elburg
beide hebben stroomvoorziening, met tussenmeter, dus geen vast recht.  voor zzp ers, oldtimer ,  tijdelijke opslag , stalling

Geïnteresseerd? Meld u aan. velumijbv@gmail.com

0525-682614   06-54237756

velumijbv@gmail.com
zie ook www.garageboxelburg.nl

Privacyverklaring:

Velumij b.v., gevestigd aan Clakenweg 99, 8081 LT Elburg (kamer van koophandel nummer08718383 , is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring voor haar emailverkeer via velumijbv@gmail.com en de contacten via haar websites www.woonhuiselburg.nl en www.garageboxelburg.nl

Contactgegevens: Clakenweg 99, 8081 LT Elburg 0525-682614

D.Oldenbroek is de Functionaris Gegevensbescherming van Velumij b.v   Hij/zij is te bereiken via velumijbv@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

velumij b.v. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de

persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Geboorteplaats

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld via correspondentie en telefonisch en intakefomulieren

– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Velumij b.v. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– Specifieke persoonlijke informatie door u zelf verstrekt, die nodig zijn om een juist beeld te vormen om een verhuurovereenkomst aan te gaan.

– kredietwaardigheidscheck , bij velumij b.v. is het mogelijk om u en onszelf te beschermen tegen misbruik, laten we uw kredietwaardigheid toetsen.

Dit doen wij door de noodzakelijke persoonsgegevens (waaronder uw adresgegevens) te verstrekken aan een kredietwaardigheidsbeoordelaar

[naam & eventueel adresgegevens beoordelaar], die deze gegevens alleen voor dit doel mag gebruiken.

– burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel, en op basis van welke grondslag, wij persoonsgegevens verwerken

Velumij b.v. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– velumij b.v. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze verhuuradministratie,   belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Velumij b.v. neemt voornamelijk besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door directie , zonder dat daar andere medewerkers van Velumij b.v. tussen zit. Dit op basis van de door klant verstrekte gegevens en beantwoorde vragen( waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene).

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Velumij b.v. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden Personalia > Bewaartermijn > Reden adminstratie en boekhoudregels minimaal 7 jaar.

Adres > Bewaartermijn > Reden Enzovoort > Bewaartermijn > Reden

Delen van persoonsgegevens met derden

Velumij b.v. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Velumij b.v. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken  Velumij b.v. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen behalve wat wettelijke verplicht is voor onze administratie. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Velumij b.v. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar velumijbv@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en het Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 20 werkdagen, op uw verzoek. Velumij b.v. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende website ; www.autoriteitpersoonsgegevens.nl 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Velumij b.v. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze of de functionaris gegevensbescherming van Velumij b.v. , via velumijbv@gmail.com

 

 

 

Huur een garagebox of Unit in Elburg